سرویس اولیه

جهت تضمين عملكرد خودرو مراجعه براي انجام سرويس اوليه حدفاصل كيلومتر 500 تا 1000 كيلومتر يا شش ماه از تاريخ شروع گارانتي الزامي مي باشد. خدمات قابل ارائه در اين سرويس مطابق جدول مندرج در دفترچه گارانتي صورت مي پذيرد. عدم انجام سرويس اوليه در شبكه عامليتهاي مجاز شركت اطلس خودرو در بازه اعلام شده فوق موجب خارج شدن از شرايط تضمين يا گارانتي قطعات يا مجموعه هايي كه مرتبط و تحت تاثير با سرويس اوليه هستند خواهد شد.

خريداران محترم كيا مي توانند جهت آگاهي بيشتر از شرايط و ضوابط گارانتي و همچنين انجام سرويس هاي دوره اي، به كتابچه راهنما كه در داخل خودرو موجود بوده و کارت گارانتی رجوع نمایند .

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: