سرويس در محل

امروزه توجه به خواست و نيازهاي مشتريان و برآورده نمودن انتظارات ايشان يكي از رويكردهاي اصلي سازمانها جهت دستيابي به اهداف و شــرط ماندگاري و برتـري در مواجه با رقبايشــان در طولانــي مدت مي باشــد . لذا واحد خدمات پس از فروش با رويكرد ارتقا ء ارتباط و افزايش رضايتمندي مشتريان خود از طريق بازديدهاي پيشگيـرانه و به منظور دستيابي به اهداف فوق نسبت به برگزاري طرح هاي رايگان خدمات فصلي (SERVICE CLINIC) اقدام نموده است.

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: